Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 35 tiết 2 trang 130, 131 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Có ba bình chứa đầy nước. Bạn Mai đã rót hết nước ở các bình sang đầy các ca 1 l thì được số ca 1 l tương ứng như hình vẽ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Lớp 2A có 18 bạn tham gia học bơi, số bạn tham gia học hát nhiều hơn số bạn tham gia học bơi là 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát? Trong thùng có 20 l nước. Múc hết nước từ thùng rót vào đầy các can. Có thể rót vào đầy tất cả các can trong phương án nào sau đây?

Câu 1 (Bài 35, tiết 2) trang 130, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Có ba bình chứa đầy nước. Bạn Mai đã rót hết nước ở các bình sang đầy các ca 1 l thì được số ca 1 l tương ứng như hình vẽ.

a)

Bình

A

B

C

Mỗi bình chứa được

l

.....

.....

b) Cả ba bình chứa được bao nhiêu lít nước?

....... l + ...... l + ........ l = ...... l

Phương pháp:

Quan sát tranh ta thấy mỗi cốc nước chứa 1 l nước, đến số cốc nước trong hình em sẽ điền được mỗi bình chứa bao nhiêu lít nước.

Lời giải:

a) Bình A chứa 7 cốc, mỗi cốc có 1 l nên bình A chứ 7 l.

Bình B chứa 5 cốc, mỗi cốc có 1 l nên bình B chứ 5 l. 

Bình C chứa 4 cốc, mỗi cốc có 1 l nên bình C chứ 4 l.

Em điền như sau:

Bình

A

B

C

Mỗi bình chứa được

7 l

l

4 l

b) Cả ba bình chứa được số lít nước là:

l + 5 l + 4 l = 16 l

Câu 2 (Bài 35, tiết 2) trang 131, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 25 l + 30 l = ....... l                           40 + 20 = ....... l

    55 l – 30 l = ........ l                          ....... l – 20 = 40 l

    55 l – 25 l = ........ l                          ........ l – 40 l = 20 l

b) 37 l + 4 l = ......... l                          53 l – 8 l + 30 l = ......... l

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết đơn vị l sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ được kết quả như sau:

a) 25 l + 30 l = 55 l                      40 l + 20 l = 60 l

55 l – 30 l = 25 l                           60 l – 20 l = 40 l

55 l – 25 l = 30 l                           60 l – 40 l = 20 l

b) 37 l + 4 l – 20 = 21 l               53 l – 8 l + 30 = 75 l

Câu 3 (Bài 35, tiết 2) trang 131, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Lớp 2A có 18 bạn tham gia học bơi, số bạn tham gia học hát nhiều hơn số bạn tham gia học bơi là 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát?

Phương pháp:

Số bạn tham gia học hát = Số bạn tham gia học bơi + 3 bạn.

Lời giải:

Để tìm được lớp 2A có bao nhiêu bạn tham gia học hát, em lấy số bạn tham gia học bơi (18 bạn) cộng với số bạn tham gia học hát nhiều hơn số bạn tham gia học bơi (3 bạn). Em có phép tính: 18 + 3 = 21

Bài giải

Số bạn tham gia lớp học hát của lớp 2A là:

18 + 3 = 21 (bạn)

Đáp số: 21 bạn.

Câu 4 (Bài 35, tiết 2) trang 131, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong thùng có 20 nước. Múc hết nước từ thùng rót vào đầy các can. Có thể rót vào đầy tất cả các can trong phương án nào sau đây?

Phương pháp:

Tính tổng số lít nước trong các can ở mỗi câu a, b, c. Đáp án đúng là trường hợp có tổng số lít nước bằng 20 l.

Lời giải:

Em thực hiện tính tổng số lít nước có thể chứa được ở các can trong từng đáp án:

(A): 3 l + 10 l + 5 l + 2 l = 20 l

(B): 2 l + 5 l + 15 l = 22 l

(C): 10 l + 2 l + 3 l + 6 l = 21 l

Trong thùng nước có 20 l nước. Múc hết nước từ thùng rót đầy vào các can. Có thể rót vào đầy tất cả các can trong phương án A.

Em khoanh vào A.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 35: Ôn tập đo lường