Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.24* trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Cùng một ống nhỏ giọt và

Cùng một ống nhỏ giọt và cùng một lượng nước người ta làm thí nghiệm hai lần, lần thứ nhất nhỏ giọt với nước ở 80C và lần thứ hai nhỏ giọt với nước ở 800C. Hỏi hệ số căng bề mặt của nước thay đổi như thế nào theo nhiệt độ? Biết rằng trong lần thứ nhất nhỏ được 40 giọt , còn lần thứ hai nhỏ được 48 giọt .

Giải:

Giảm đi 1,2 lần , nghĩa là : \({{\sigma ({8^0}C)} \over {\sigma ({{80}^0}C)}} = 1,2.\)

Sachbaitap.com