Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.9* trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Pít-tông được đẩy từ vị trí A đến vị trí B

Pít-tông được đẩy từ vị trí A đến vị trí B(Hình 8.1) để nén khí trong đó bằng hai cách:

a) Đẩy rất chậm từ A đến B.

b) Đẩy rất nhanh từ A đến B rồi chờ cho trạng thái khí ổn định.

Các trạng thái đầu và cuối của khí trong hai cách trên là như nhau và được biểu thị bằng hai điểm A1 và B1 trên đồ thị p-V.

Hãy mô tả hai quá trình nén khí nói trên, vẽ một cách định tính trên đồ thị các đường biểu diễn các quá trình đó và căn cứ vào đồ thị, cho biết công nén trong quá trình nào lớn hơn?

 

Giải

Theo cách a thì quá trình A1B1 là quá trình đẳng nhiệt. Theo cách b thì do nén nhanh khí nóng lên (vì nhiệt tỏa ra không kịp), đường biểu diễn là đường A1CB1 bên trên đường A1B1 ( Hình 8.1G). Theo cách b công nén lớn hơn vì đường biểu diễn quá trình này nằm trên đường đẳng nhiệt A1B1.

 

Sachbaitap.com