Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất :

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất : \(HCOOH,C{H_3}{\rm{COOH,C}}{{\rm{H}}_3}C{H_2}OH,\) \(C{H_2} = CHCOOH.\) Viết các PTHH minh họa.

Giải :

Dùng quỳ tím nhận được \(C{H_3}C{H_2}OH\) là chất không làm

Dùng dung dịch brom/\(CC{l_4}\) nhận được, \(C{H_2} = CHC{\rm{OOH}}\)

Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HCOOH

Còn lại \(C{H_3}{\rm{COOH}}\)

Sachbaitap.com