Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 bài 156 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Đặt tính rồi tính:

1. Đặt tính rồi tính:

1806 × 23                               326 × 142 

13840 : 24                              28832 : 272

2. Tìm x :

a) x × 30 = 1320                        b) x : 24 = 65 

3. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a × 3 = .... × a                                 a : 1 = .....

(a × b) × 5 = .... × (b × 5)                a : a = ..... (a khác 0)

a × 1 = 1 × .... = .....                        0 : a = ....  (a khác 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 x....

 4. Điền dấu >, <, =

35 × 11 .... 385 1298 × 0 .... 150
17 × 100 .... 1800 54 × 72 .... 72 × 54

1600 : 10 .... 106

24  .... 2400 : 100

5. Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút?

Bài giải:

1.

2.

a) x × 30 = 1320 

            x = 1320 : 30 

            x = 44 

b) x : 24 = 65

           x = 65 × 24 

           x = 1560 

3.

a × 3 = 3 × a                                       a : 1 = a

(a × b) × 5 = a × (b × 5)                      a : a = 1 (a khác 0)

a × 1 = 1 × a = a                                  0 : a = 0  (a khác 0)

2 × (m + n) = 2 × m + 2 × n

4.

35 × 11 = 385 1298 × 0 < 150
17 × 100 < 1800 54 × 72 = 72 × 54

1600 : 10 > 106

24  = 2400 : 100

5.

Tóm tắt:

Bài giải

Đoạn đường An đi từ nhà đến trường:

85 × 15 = 1260 (m)

Số phút An đi xe đạp từ nhà đến trường là:

1260 : 180 = 7 (phút)

Đáp số: 7 phút

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay