Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 bài 160 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) \({2 \over 5} + {1 \over 5}=\)

\({3 \over 5} - {2 \over 5}=\)

\({3 \over 5} - {1 \over 5}=\)

\({1 \over 5} + {2 \over 5}=\)

b) \({1 \over 3} + {5 \over {12}}=\)

\({9 \over {12}} - {1 \over 3}=\)

\({9 \over {12}} - {5 \over {12}}=\)

\({5 \over {12}} + {1 \over 3}=\)

2. Tính

a) \({2 \over 7} + {3 \over 8}=\)

\({4 \over 8} - {2 \over 6}=\)

b) \({3 \over 4} + {1 \over 6}=\)

\({3 \over 4} - {2 \over 5}=\)

3. Tìm x:

a) \(x+{1 \over 3} = {4 \over 5}\)                                          b) \(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\) 

4. Diện tích một vườn hoa sử dụng như sau:

\({3 \over 4}\) diện tích dùng để trồng hoa

\({1 \over 5}\) diện tích vườn dùng để làm đường đi.

a) Diện tích phần còn lại để xây bể nước bằng bao nhiêu phần diện tích của vườn hoa?

b) Tính diện tích phần xây dựng bể nước, biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 15m.

5. Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được \({2 \over 5}\) m. Con sên thứ hai trong \({1 \over 4}\) giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu?

Bài giải:

1.

a) \({2 \over 5} + {1 \over 5} = {3 \over 5};\)

\({3 \over 5} - {2 \over 5} = {1 \over 5};\)

\({3 \over 5} - {1 \over 5} = {2 \over 5};\)

\({1 \over 5} + {2 \over 5} = {3 \over 5};\)

b) \({1 \over 3} + {5 \over {12}} = {{4 + 5} \over {12}} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

\({9 \over {12}} - {1 \over 3} = {{9 - 4} \over {12}} = {5 \over {12}}\)

\({9 \over {12}} - {5 \over {12}} = {4 \over {12}} = {1 \over 3}\)

\({5 \over {12}} + {1 \over 3} = {{5 + 4} \over {12}} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

2.

a) \({2 \over 7} + {3 \over 8} = {{16 + 21} \over {56}} = {{37} \over {56}}\)

\({4 \over 8} - {2 \over 6} = {{24 - 16} \over {48}} = {8 \over {48}} = {1 \over 6}\)

b) \({3 \over 4} + {1 \over 6} = {{18 + 4} \over {24}} = {{22} \over {24}} = {{11} \over {12}}\)

\({3 \over 4} - {2 \over 5} = {{15 - 8} \over {20}} = {7 \over {20}}\)

3. 

a) \(x+{1 \over 3}={4 \over 5}\)                                          

             \(x={4 \over 5}-{1 \over 3}\)                                               

              \(x={7 \over {15}}\) 

b)                                                 

\(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\)

         \(x={2 \over 7}+{1 \over 2}\)

         \(x={{11} \over {14}}\) 

4. 

Tóm tắt

Trồng hoa: \({3 \over 4}\) diện tích

Đường đi: \({1 \over 5}\) diện tích

Còn lại: ….? Diện tích

Bài giải

a) Diện tích còn lại để xây bể nước là:

\(1 - \left( {{3 \over 4} + {1 \over 5}} \right) = {1 \over {20}}\) (diện tích vườn hoa)

b) Diên tích vườn hoa là:

\(20 \times 15 = 300({m^2})\)

Diện tích phần xây bể nước là :

300 : 20 = 15 \(({m^2})\)

Đáp số: \({1 \over {20}}\) diện tích vườn hoa

\(15{m^2}\) diện tích phần xây bể nước

5. 

Tóm tắt:

Bài giải

\({1 \over 4}\)giờ = 15 phút; \({2 \over 5}\) m = 40cm

Con sên thứ nhất 15 phút bò được 40cm.

Con sên thứ hai 15 phút bò được 45cm.

Con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất là 45 – 40 = 5(cm)

Đáp số: 5cm

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay