Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 23 Rồng rắn lên mây Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu. a. Nếu thầy thuốc nói “không” thì ...............

Câu hỏi:

Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

a. Nếu thầy thuốc nói “không” thì .........................

b. Nếu thầy thuốc nói “có” thì .............................

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì ............

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì .....................

Trả lời:

a. Nếu thầy nói “không” thì rồng rắn đi tiếp.

b. Nếu thầy nói “có” thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con và đồng ý cho thầy bắt khúc đuôi.

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc.

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì thì đổi vai làm đuôi.

Sachbaitap.com