Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả - Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

1. a) Viết vào chỗ trống tên các loài cây :

- Bắt đầu bằng s:

M : sắn,...................................

- Bắt đầu bằng x:

M : xà cừ,..................................

b) Viết vào chỗ trống các tiếng có vần in hoặc inh, có nghĩa như sau :

- Số tiếp theo số 8 :………

- (Quả) đã đến lúc ăn được :……

- Nghe (hoặc ngửi) rất tinh, rất nhạy : ………

2. Gạch dưới những tên riêng chưa viết hoa trong đoạn thơ sau. Viết lại các tên y cho đúng.

Ta đi giữa ban ngày

Trên đường cái ung dung ta bước

Đường ta rộng thênh thang tám thước

Đường bắc sơn, đình cả, thái nguyên

Đường qua tây bắc, đường lên điện biên

Đường cách mạng dài theo kháng chiến.

TRẢ LỜI:

1. a) Viết vào chỗ trống tên các loài cây :

- Bắt đầu bằng s :

M : sắn, sấu, si, sim, sen, súng, su su, sú, sung, sả,...

- Bắt đầu bằng x :

M : xà cừ, xoài, xoan, xương rồng, xà lim, xuống thuyền,...

b) Viết vào chỗ trống các từ có vần in hoặc inh, có nghĩa như sau :

- Số tiếp theo số 8 : chín

- (Quả) đã đến lúc ăn được : chín

- Nghe (hoặc ngửi) rất tinh, rất nhạy : thính

2. Gạch dưới những tên riêng chưa viết hoa trong đoạn thơ sau. Viết lại các tên ấy cho đúng.

Ta đi giữa ban ngày

Trên đường cái ung dung ta bước

Đường ta rộng thênh thang tám thước

Đường bắc sơn, đình cả, thái nguyên

Đường qua tây bắc, đường lên đin biên

Đường cách mạng dài theo kháng chiến.

Viết lại: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay