Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Looking Back Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

Giải Looking Back Unit 5 trang 60 Tiếng Anh lớp 10 Global Success. Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish. Circle the correct answers.

Pronunciation & Vocabulary 

Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish.

1. the advantage (of something); stress pattern: O_ _

(lợi ích của cái gì đó; trọng âm O_ _)

2. a new thing; stress pattern: _O_

(một điều mới mẻ; trọng âm _O_)

3. the M in (computer) RAM: stress pattern: O_ _

(M (máy vi tính) trong từ RAM; trọng âm O_ _)

4. a device used for long-distance communication; stress pattern: O_ _

(một thiết bị được sử dụng cho giao tiếp từ xa; trọng âm O_ _)

5. a modern device which allows us to store information; stress pattern: _O_

(một thiết bị hiện đại cho phép chúng ta lưu trữ thông tin; trọng âm _O_)

Lời giải: 

Grammar

Circle the correct answers.

(Khoanh tròn đáp án đúng.)

1. They just installed / have just installed some interesting software on the school computers. The programmes are working very well and everyone enjoys to use /using them.

2. Smartphones allow people sending / to send information over long distances. Learn / To learn with a smartphone is fun as well.

3. Since television was invented / has been invented, TV designs changed / have changed a lot.

Lời giải: 

1. have just changed – using 2. to send – To learn 3. was invented – have changed

1. They have just installed some interesting software on the school computers. The programmes are working very well and everyone enjoys using them.

(Họ vừa cài đặt một số phần mềm thú vị trên máy tính của trường. Các chương trình đang hoạt động rất tốt và mọi người đều thích sử dụng chúng.)

Giải thích:

just (vừa mới) là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành; S + has/ have + Vp2

- enjoy + Ving: thích làm gì

2. Smartphones allow people to send information over long distances. To learn with a smartphone is fun as well.

(Điện thoại thông minh cho phép mọi người gửi thông tin qua một khoảng cách xa. Học bằng điện thoại thông minh cũng rất thú vị.)

Giải thích:

- allow to V: cho phép ai làm gì

- To V đứng đầu câu làm chủ ngữ

3. Since television was invented, TV designs have changed a lot.

(Kể từ khi tivi được phát minh, các thiết kế của tivi đã thay đổi rất nhiều.)

Giải thích:

- Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + Vp2 since + S + V-ed

- Cấu trúc thể bị động thì quá khứ đơn: S + was/ were + Vp2

Sachbaitap.com 

Xem thêm tại đây: Unit 5. Inventions
 • Project Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

  Project Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

  Giải Project Unit 5 trang 61 Tiếng Anh lớp 10 Global Success. Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention.

 • Language Review 2 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

  Language Review 2 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

  Giải Language Review 2 trang 62 Tiếng Anh lớp 10 Global Success. What are the missing letters? Complete the sentences using the pictures to help you. The first word is done for you. Complete the sentences using these words. There are some extra ones.

 • Skills Review 2 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

  Skills Review 2 Tiếng Anh lớp 10 Global Success

  Giải Skills Review 2 trang 64 Tiếng Anh lớp 10 Global Success. Read the text. Match the highlighted words with their meanings. Work in group. What other features should a smart home have? How will they help us? Use the expressions you learnt in Unit 5 to help you.