Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Skills 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức

Giải Skills 2 Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống trang 15. 2. Listen to an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number

Listening

1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? trang 15 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Hãy nhìn vào bức tranh. Đó là sở thích gì? Bạn nghĩ đó có phải là một sở thích tốt không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Lời giải:

In the picture, I can see two girls. They build a dollhouse. In my opinion, their hobby is building dollhouses. I think It’s a good hobby. Because it develops your creativity. It also makes you more patient.

Hướng dẫn dịch:

(Trong ảnh, tôi có thể thấy hai cô gái. Họ xây một ngôi nhà búp bê. Theo tôi, sở thích của họ là xây nhà búp bê. Tôi nghĩ đó là một sở thích tốt. Vì nó phát triển khả năng sáng tạo của bạn. Nó cũng làm cho bạn kiên nhẫn hơn.)

2. Listen to an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number trang 15 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Nghe cuộc phỏng vấn về sở thích của Trang. Điền vào mỗi chỗ trống trong sơ đồ tư duy bằng MỘT từ hoặc số.)

Trang’s hobby

1. Her hobby is: building ________

2. She started her hobby: ________ years ago

3. She shares her hobby with: her _________

4. To do her hobby Trang needs:

a) cardboard and glue to build the ________ and furniture

b) _______ to make some dolls

5. Benefits: She becomes more patient and __________

Lời giải:

1. dollhouses

2. three/3

3. cousin

4. house/ cloth

5. creative

 

Nội dung bài nghe

Lan: Today we'll talk about hobbies. I know that your hobby is building dollhouses. It's quite unusual, isn't it? 

Trang: Not really. A lot of girls like it. 

Lan: When did you start doing this? 

Trang: Three years ago. I read an article about building dollhouses. I loved the idea right away. 

Lan: Do any of your friends or relatives build dollhouses too? 

Trang: Yes, my cousin Mi loves building them too. 

Lan: Is it hard to build a dollhouse? 

Trang: No, it isn't. I use cardboard and glue to build the house and make the furniture. Then I make the dolls from cloth. Finally, I decorate the house.

Lan: What are the benefits of the hobby? 

Trang: Well, I'm more patient and creative now.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sở thích. Tớ biết rằng sở thích của cậu là xây những ngôi nhà búp bê. Nó khá bất thường, phải không?

Trang: Không hẳn. Rất nhiều cô gái thích nó.

Lan: Cậu bắt đầu làm việc này khi nào?

Trang: Ba năm trước. Tớ đã đọc một bài báo về việc xây dựng những ngôi nhà búp bê. Tớ yêu thích ý tưởng ngay lập tức.

Lan: Có bạn bè hoặc người thân nào của cậu cũng xây nhà búp bê không?

Trang: Vâng, em họ Mi của tớ cũng thích xây dựng chúng.

Lan: Xây nhà búp bê có khó không?

Trang: Không, không khó. Tớ sử dụng bìa cứng và keo để xây nhà và làm đồ nội thất. Sau đó, tớ làm những con búp bê từ vải. Cuối cùng, tớ trang trí nhà.

Lan: Sở thích có ích lợi gì?

Trang: Chà, bây giờ tớ kiên nhẫn và sáng tạo hơn.

Writing

3. What is your hobby? Fill in the blanks below trang 15 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Sở thích của bạn là gì? Điền vào chỗ trống phía dưới.)

Lời giải:

 

1. My hobby: gardening

(Sở thích của tôi: làm vườn)

2. Started: 3 years ago

(Bắt đầu vào: 3 năm trước)

3. I share my hobby with: my family

(Tôi chia sẻ sở thích với: gia đình của tôi)

4. To do my hobby I need: plants, gloves, pots, soil,...

(Để thực hiện sở thích, tôi cần: cây cỏ, găng tay, chậu cây, đất,...)

5. Benefits: learn about insects and bugs, protect our environment, be more patient and responsible,...

(Lợi ích: tìm hiểu về côn trùng và bọ, bảo vệ môi trường của chúng ta, kiên nhẫn và có trách nhiệm hơn,...)

4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below trang 15 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

(Bây giờ hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ về sở thích của bạn. Sử dụng các ghi chú trong 3. Bắt đầu đoạn văn của bạn như dưới đây.)

My hobby is _____________________

_______________________________

Lời giải:

My hobby is collecting stamps. I started it three years ago. I shared it with my friends and family. 

With this hobby, I need a lot of stamps. It makes me more patient and reduce stress.

Hướng dẫn dịch:

Sở thích của tớ là sưu tầm tem. Tớ bắt đầu sở thích này từ ba năm trước. Tớ chia sẻ sở thích của mình với gia đình. Với sở thích này, tớ cần chuẩn bị rất nhiều tem. Nó khiến tớ trên nên kiên nhẫn và giảm stress

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Unit 1. Hobbies