Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.19 trang 12 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một người ném một quả bóng từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc

Một người ném một quả bóng từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4m/s.
a. Hỏi khoảng thời gian giữa hai thời điểm mà vận tốc của quả bóng có cùng độ lớn bằng 2,5m/s là bao nhiêu?
b. Độ cao lúc đó bằng bao nhiêu?

Giải:

a. Ta có \(v={v_0} - gt = {v_0} - 9,8t\).
Thời điểm \({t_1}\) lúc vận tốc quả bóng bằng 2,5m/s là :

\({t_1} = \dfrac{{v - 4}}{{ - 9,8}} = \dfrac{{2,5 - 4}}{{ - 9,8}} = 0,153s\)
Thời điểm \({t_2}\) lúc vận tốc đạt giá trị -2,5m/s ( khi đi xuống) bằng :
\({t_2} = \dfrac{{ - 2,5 - 4}}{{ - 9,8}} = 0,663s\)

Khoảng thời gian giữa hai thời điểm đó là:
\(t = {t_2} - {t_1} = 0,663 - 0,153 = 0,510s\)

b. Độ cao lúc đó bằng tọa độ của quả bóng:
\(x - {x_0} = x = \dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}} = \dfrac{{2,{5^2} - {4^2}}}{{2.( - 9,8)}}\)\(\, = 0,497m\) .

Sachbaitap.com