Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.11 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Để xiết chặt một êcu, người ta tác dụng lên một đầu cán cờ lê một lực

Để xiết chặt một êcu, người ta tác dụng lên một đầu cán cờ lê một lực \(\overrightarrow F \) làm với cán cờ lê một góc \(\alpha \) (Hình 3.6).

 

a) Xác định dấu của momen lực \(\overrightarrow F \) đối với trục quay của êcu.

b) Viết biểu thức của momen lực \(\overrightarrow F \) đối với trục của êcu.

c) Tính momen đó, biết F = 20N; OA = 0,15m và \(\alpha  = {60^0}\).

Giải:

a) Dấu trừ (momen lực âm).

b) \(M = F.OA.\sin \alpha .\)

c) \(M = 3{{\sqrt 3 } \over 2} \approx 2,6N.m.\)

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN