Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.20 trang 39 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Chọn câu đúng.

Chọn câu đúng.

Một sợi dây thép mảnh,cứng, đồng chất có độ dài AB = 2L. Gập sợi dây sao cho đầu B trùng với điểm giữa O của dây (xem Hình 3.15). Trọng tâm của dây sẽ

A. vẫn nằm tại O.

B. nằm tại một điểm cách O một đoạn bằng \({1 \over 8}L\),về phía A.

C. nằm tại một điểm cách O một đoạn bằng \({1 \over 4}L\), về phía A.

D. nằm tại một điểm cách O một đoạn bằng \({3 \over 8}L\), ở phần bị gấp.

 

Giải:

Chọn B.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN