Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • pic

  Bài 8.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :

 • pic

  Bài 8.2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra : Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về : a) Số lớp electron (mấy lớp). b) Số electron lớp ngoài cùng (mấy electron)

 • pic

  Bài 8.3 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Hãy tính xem trong 1 g hiđro có bao nhiêu nguyên từ H (Gợi ý : Cần biết khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử H Ể, xem lại bài tập 7, thuộc bài học 5 : Nguyên tố hoá học, SGK). Số nguyên tử H tính được gần với con số nào nhất trong số các con số cho sau đây ?

 • pic

  Bài 8.4 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b). Hãy chọn các từ và con số thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong đoạn câu dưới đây.

 • pic

  Bài 8.5 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X. b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.

 • pic

  Bài 8.6 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất. a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố Y. b) Tính phân tử khối của hợp chất. Phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử nguyên tố nào ?

 • pic

  Bài 8.7 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Dùng phễu chiết (hình trang 11 SBT hóa học 8), hãy nói cách làm để tách nước ra khỏi dầu ôliu (dầu ăn). Cho biết dầu ôliu là một chất lỏng, có khối lượng riêng (D) khoảng 0,91 g/ml và không tan trong nước.

 • pic

  Bài 8.8 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Bảng bên là khối lượng riêng của một số chất, ghi trong điều kiện thông thường. Em có nhận xét gì về khối lượng riêng của các chất rắn so với các chất khí ? Hãy giải thích.

 • pic

  Bài số 8.9 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của :

 • pic

  Bài 8.9 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  a) Xem lại bài tập 8.3* để biết 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam. Từ đó tính khối lượng bằng gam của :

 • pic

  Bài 9.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

  Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm từ thích hợp: "Công thức hoá học dùng để biểu diễn.... gồm.... và .... ghi ở chân. Công thức hoá học của ... chỉ gồm một ... còn của ...... gồm từ hai ...... trở lên".