Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.42 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.42 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 mol hỗn hợp X thu được 11,20 lít khí (đo ở đktc).

Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 mol hỗn hợp X thu được 11,20 lít khí \(C{O_2}\) (đo ở đktc). Nếu trung hòa 0,30 mol hỗn hợp trên thì cần 500 ml dung dịch NaOH 1 M. Tìm công thức của hai axit

Giải :

Công thức chung của 2 axit \({C_x}{H_y}{O_z},\;(z \ge 2)\)

Từ phản ứng cháy tính được x =1,67. Vậy một trong hai axit fomic,

Phản ứng trung hòa : \(R{(C{\rm{OOH)}}_k} + kNaOH \to \) \(R{(C{\rm{OONa)}}_k}\)\( + k{H_2}O\)

Tính được k =1,67

Như vậy : Các axit có số nguyên tử C= số nhóm –COOH

Axit thứ hai là HCOOC-COOH (axit oxalic) đổi màu quỳ tím.

Sachbaitap.com