Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 2.33, 2.34 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Dung dịch axit photphoric có chứa các ion

2.33. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và \(O{H^ - }\) của nước) :

A. H+, \(P{O_4}^{3 - }\)

B. H+, \({H_2}P{O_4}^ - \), \(P{O_4}^{3 - }\)

C. H+, \(HP{O_4}^{2 - }\), \(P{O_4}^{3 - }\)

D. H+, \({H_2}P{O_4}^ - \), \(HP{O_4}^{2 - }\), \(P{O_4}^{3 - }\)

2.34. Trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước ?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

 

Hướng dẫn trả lời:

2.33. D

2.34. B

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu