Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 bài 155 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Đặt tính rồi tính:

1. Đặt tính rồi tính:

134752 + 2408                                 84752 - 18736

35981 + 81037                                 618360 - 25813

2. Tìm x

a) x + 216 = 570                             b) x - 129 = 427

3. Viết chữ hoặc sô thích hợp vào chỗ chấm:

7 + a = ..... + 7                                     a – 0 = .....

( a + b ) + 5 = a + ( b + ..... )                a – a = .....

0 + m = m + ..... = .....

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = .................

                                = .................

                                = .................

b) 102 + 7 +243 + 98 = .................

                                  = .................

                                  = .................

5. Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?

Bài giải:

1.

2.

a) x + 216 = 570 

             x = 570 – 216 

             x = 354

b) x – 129 = 427

             x = 427 + 129

             x = 556

3. 

7 + a = a + 7                                                      a – 0 = a

( a + b ) + 5 = a + ( b + 5 )                                a – a = 0

0 + m = m + 0 = m

4. 

a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32 ) + (95 + 5)

                                = 100 + 100

                                = 200

b) 102 + 7 +243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)

                                  = 200 + 250

                                  = 450

5. 

Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền tiết kiệm của em là:

135000 – 28000 = 107000 ( dồng )

Số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135000 + 107000 = 242000 (đồng)

Đáp số: 242000 đồng

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay