Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Giải Câu 1, 2, 3, 4 Bài 170 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 3. Số trung bình cộng của hai số bằng 262. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 226. Tìm hai số đó.

1. Tìm x và y rồi viết vào ô trống:

2.Một trường có 1025 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó.

3. Số trung bình cộng của hai số bằng 262. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 226. Tìm hai số đó.

4. Số trung bình cộng của hai số bằng 1000. Nếu số thứ hai giảm đi 468 đơn vị thì được số thứ nhất. Tìm hai số đó

Lời giải chi tiết

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số học sinh nữ là :

1025 – 147 = 878 (học sinh)

Số học sinh nữ là :

878 : 2 = 439 (học sinh)

Số học sinh nam là :

439 + 147 = 586 (học sinh)

Đáp số: 439 học sinh

             586 học sinh

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Tổng hai số là:

262 × 2 = 524

Hai lần số thứ nhất là:

524 + 226 = 750

Số thứ nhất là: 750 : 2 = 375

Số thứ hai là : 375 – 226 = 149

Đáp số: Số thứ hai là 149

              Số thứ nhất là 375

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Tổng hai số là :

1000 × 2 = 2000

Hai lần số thứ nhất là :

2000 – 486 = 1532

Số thứ nhất là:

1532 : 2 = 766

Số thứ hai là:

766 + 468 = 1234

Đáp số: Số thứ hai là 1234

              Số thứ nhất là 766

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay