Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 24 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 11 Cái trống trường em Kết nối tri thức với cuộc sống

Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp. (đi vắng, cái trống, nghiêng đầu, giá, gọi, ve)

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp.

(đi vắng, cái trống, nghiêng đầu, giá, gọi, ve)

Từ ngữ chỉ sự vật

.................................................

.................................................

Từ ngữ chỉ hoạt động

.................................................

.................................................

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ trong ngoặc và sắp xếp vào nhóm từ thích hợp.

Lời giải:

Từ ngữ chỉ sự vật

cái trống, giá, ve.

Từ ngữ chỉ hoạt động

đi vắng, nghiêng đầu, gọi.


Sachbaitap.com