Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 4 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 20 Nhím nâu kết bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết vào chỗ trống. a. Từ có tiếng chứa iu hoặc ưu. b. Từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.

Câu hỏi: 

Viết vào chỗ trống.

a. Từ có tiếng chứa iu hoặc ưu.

M: líu lo, lưu luyến, .........................

b. Từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.

M: hiền lành, siêng năng, ..................

Phương pháp:

Em dựa vào hiểu biết của bản thân để tìm những từ theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải:

a. Từ có tiếng chứa iu hoặc ưu.

M: lí lo, lưu luyến, cái rìu, bưu thiếp, dịu dàng, bưu điện, nặng trĩu, về hưu, chịu khó, tựu trường.

b. Từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.

M: hiền lành, siêng năng, kiên trì, lười biếng, viên bi, trống chiêng, bà tiên, cái miệng, kiên nhẫn, riêng tư.

Sachbaitap.com