Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.18* trang 12 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một bạn học sinh tung một quả bóng cho một bạn khác ở trên tầng hai cao 4m

Một bạn học sinh tung một quả bóng cho một bạn khác ở trên tầng hai cao 4m. Quả bóng đi lên theo phương thẳng đứng và bạn này giơ tay ra bắt được quả bóng sau 1,5s.
a.Hỏi vận tốc ban đầu của quả bóng là bao nhiêu?
b.Hỏi vận tốc của quả bóng lúc bạn này bắt được là bao nhiêu?

Giải:

a) Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, hướng lên trên. Gốc tọa độ ở mặt đất. Phương trình chuyển động của quả bóng là :
\(x = {v_0}t - 4,9{t^2}\)
Lúc t = 1,5s thì x = 4m. Thay các giá trị đó vào công thức trên , ta có:
\(4 = {v_0}.1,5 - 4,9.1,{5^2}\)

Từ đó suy ra: \({v_0} = 10,0m/s\)

b) Ta có \(v = {v_0} + ( - 9,8).t = 10 - 9,8.1,5\)\(\, =  - 4,7m/s\) .

Đó là vận tốc của quả bóng khi bạn này bắt được. Dấu trừ có nghĩa là quả bóng đang rơi xuống.

Sachbaitap.com