Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.8 trang 10 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s .

Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s . Hai giây sau, vận tốc của xe là 20 m/s . Hỏi gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?

Giải:
Gia tốc trung bình của xe là: \({a_{tb}} = {{({v_2} - {v_1})} \over {\Delta t}} = {{(20 - 25)} \over 2} =  - 2,5m/{s^2}\) ( chuyển động chậm dần ).

Sachbaitap.com