Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.12 trang 11 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một ô tô chạy trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi

Một tàu thủy tăng tốc đều đặn từ 15 /s đến 27 m/s trên một quãng đường thẳng dài 70m. Hãy xác định:
a.Gia tốc của tàu
b.Thời gian tàu chạy.
Giải:
a. Gia tốc của tàu là: \(a = \dfrac{{{{27}^2} - {{15}^2}}}{{2.70}} = 3,6m/{s^2}\)

b. Dùng công thức  \(x - {x_0} = s = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2}\) , biết s, a, \({v_0}\), ta tính được t.
Kết quả là : \(t=3,3\,s\).

Vậy thời gian tàu chạy là 3,3 s

Sachbaitap.com