Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.10 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một lò xo có độ cứng k = 50N/cm.

Một lò xo có độ cứng k = 50N/cm.

1. Chiều dài tự nhiên của lò xo \({l_0} = 50cm.\) Treo một vật 200g vào một đầu lò xo (Hình 3.5a). Hỏi chiều dài của lò xo khi treo vật là bao nhiêu ?

 

2. Đặt vật đó trên một mặt nghiêng sao cho lò xo nằm dọc theo mặt nghiêng. Hệ nằm cân bằng. Góc nghiêng \(\alpha  = {30^0}.\)

a) Tính chiều dài của lò xo (Hình 3.5b).

 

b) Tính phản lực \(\overrightarrow N \) của mặt nghiêng lên vật.

Bỏ qua khối lượng lò xo và ma sát giữa vật và mặt nghiêng ; lấy g = 10m/s2.

Giải:

1) Độ dãn của lò xo :

\(\eqalign{  & F = k\Delta l  \cr  & \Delta l = {F \over k} = {2 \over {50}} = 0,04m = 4cm  \cr  & l = {l_0} + \Delta l = 50 + 4 = 54cm  \cr  & 2)F = P\sin \alpha  = {1 \over 2}P = k\Delta l'  \cr  & \Delta l' = {l \over 2}.{2 \over {50}} = 0,02m = 2cm  \cr  & l = {l_0} + \Delta l' = 50 + 2 = 52cm  \cr  & N = P\cos \alpha  = 2.{{\sqrt 3 } \over 2} = \sqrt 3  = 1,73N \cr} \)

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN