Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 trang 18 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

3.11.Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

CH3-CH-COOH ?

           |

          NH2

A. Axit 2-aminopropanoic         B. Axit α-aminopropionic.

C. Anilin.                                  D. Alanin.

3.12. Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2, chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.                   B. dung dịch HCl.

C. natri kim loại.                        D. quỳ tím.

3.13. Công thức cấu tạo của glyxin là

A. H2N - CH2 - COOH.                 B. H2N-CH2-COOH

C. CH3-CH-COOH                        D. CH2-CH-CH2

              |                                                    |        |      |

              NH2                                           OH   OH    OH

3.14. 1 mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HC1 tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CH(NH2)COOH.                           B.H2N-CH2-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-COOH                                   D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

 

3.15. Khi trùng ngưng 13,1 g axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44 g nước. Giá trị của m là

A. 10,41.                                            B. 9,04.

C.11,02.                                             D. 8,43.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn các đáp án:

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

C

D

B

A

B

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Xem thêm tại đây: Bài 10. AMINO AXIT