Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.19 trang 38 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một cái gậy gỗ đồng chất, một đầu to, một đầu nhỏ.

Một cái gậy gỗ đồng chất, một đầu to, một đầu nhỏ. Dùng một sợi dây mảnh buộc cái gậy ở một vị trí mà khi treo dây lên thì gậy nằm ngang( xem Hình 3.14). Cưa đôi gậy ở chỗ buộc dây thành hai phần. Kết luận nào sau đây về trọng lượng của hai phần gậy là đúng ?

A.Trọng lượng phần có đầu nhỏ lớn hơn phần kia vì dài hơn.

B.Không chắc chắn phần nào có trọng lượng lớn hơn. Phải cân từng phần.

C.Trọng lượng phần có đầu to lớn hơn.

D.Trọng lượng hai phần bằng nhau vì dây buộc đúng vị trí trọng tâm của thanh.

 

Giải:

C đúng. Vì khi cân bằng ta có \({P_1}{d_1} = {P_2}{d_2}\); mà \({d_1} < {d_2}\), do đó \({P_1} > {P_2}.\)

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN