Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.9 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một vật khối lượng m = 450g nằm yên trên một mặt nghiêng

Một vật khối lượng m = 450g nằm yên trên một mặt nghiêng một góc \(\alpha  = {30^0}\) so với mặt nằm ngang (Hình 3.4).

 

a) Biểu diễn các lực đặt lên vật.

b) Tính độ lớn của lực ma sát giữa vật và mặt nghiêng.

c) Biết hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt nghiêng \({\mu _n} = 1\). Hỏi góc nghiêng cực đại bằng bao nhiêu để vật không bị trượt ?

Giải:

a) Các lực được biểu diễn trên hình 3.5G.

 

\(\eqalign{  & b){F_{ms}} = P\sin \alpha  = {1 \over 2}P.  \cr  & c)Psin{\alpha _1} = {\mu _n}N = {\mu _n}P\cos {\alpha _1}  \cr  & \tan {\alpha _1} = {\mu _n} = 1;{\alpha _1} = {45^0}. \cr} \)

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN