Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.3 trang 46 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Động lượng ban đầu của một vật là

Động lượng ban đầu của một vật là \(\overrightarrow {{p_1}} \). Sau đó, dưới tác dụng của một lực không đổi là \(\overrightarrow F \), vật có động lượng là \(\overrightarrow {{p_2}} \). Hướng và độ lớn của\(\overrightarrow {{p_1}} \) và \(\overrightarrow {{p_2}} \) cho trên Hình 4.5a. Trong những vectơ vẽ ở Hình 4.5b, vectơ nào chỉ hướng của lực \(\overrightarrow F \)?

 

Giải:

Vec tơ \(\overrightarrow B \). Dựa vào đẳng thức vec tơ : \(\overrightarrow {{p_2}}  - \overrightarrow {{p_1}}  = \overrightarrow F \Delta t,\) suy ra \(\overrightarrow F \) có cùng hướng với \(\overrightarrow B \).

Sachbaitap.com