Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.20 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Ngăn lạnh của một máy lạnh được

Ngăn lạnh của một máy lạnh được giữ ở nhiệt độ thấp nhờ sự bay hơi của môi chất lạnh. Tính nhiệt lượng đã lấy đi từ không khí và các vật khác để trong ngăn lạnh khi có 50 g môi chất lạnh hóa hơi ở nhiệt độ của ngăn lạnh .Giả sử máy lạnh có hiệu năng cực đại với các nhiệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh là 400C và -50C thì khi đó máy lạnh tiêu thị một công là bao nhiêu ? Cho biết nhiệt hóa hơi riêng của môi chất lạnh là 1,68.106J/kg.

Giải:

84kJ ; 14,1 kJ.

Sachbaitap.com