Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.30 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.30 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :

Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau :

\(Propilen  \to 2 - clopropan \)\(\to C{H_3}CH(CN)C{H_3}\)\( \to C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OO}}H\)

Giải :

\( C{H_3}CH = C{H_2} + HCl \to\)\( C{H_3}CHClC{H_3}  \)

\(C{H_3}CHClC{H_3} + 2{H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^o}} \over \longrightarrow \)\(C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OO}}H + N{H_3}  \)

 

Sachbaitap.com