Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.32 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.32 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hợp chất đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro lần lượt bằng 54,54% và 9,09% còn lại là oxi.

Hợp chất đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro lần lượt bằng 54,54% và 9,09% còn lại là oxi. Dung dịch X làm đỏ quỳ tím. Công thức phân tử của X là

\(A.{C_2}{H_4}{O_2}.\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;B.{C_3}{H_6}{O_2}\)

\(C.{C_4}{H_8}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;D.{C_4}{H_6}{O_2}\)

Giải :

Chọn đáp án C

Ta có tỉ lệ \({n_C}:{n_H}:{n_O} = 2:4:1\)

Công thức đơn giản nhất : \({C_2}{H_4}O\)

X là axit đơn chức, phân tử một nhóm –COOH (có 2 nguyên tử oxi ) : \({C_x}{H_y}{O_2}\) . Vậy công thức phân tử có một nhóm –COOH ( có 2 nguyên tử oxi ) : \({C_x}{H_y}{O_2}\). Vậy công thức phân tử của X là \({C_4}{H_8}{O_2}\)

Sachbaitap.com