Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.31 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.31 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết các phương trình pahnr ứng từ metan và các chất vô cơ thích hợp điều chế axit axetic, axit monocloaxetic,

Viết các phương trình pahnr ứng từ metan và các chất vô cơ thích hợp điều chế axit axetic, axit monocloaxetic, axit propionic.

Giải :

Có thể điều chế axit axetic, axit monocloaxetic và axit propioinic từ metan theo sơ đò :

(Hoặc \(C{H_4} \to C{H_3}Cl \to C{H_3}OH \) \(\to C{H_3}{\rm{COOH}} \) \(\to {\rm{ClC}}{{\rm{H}}_2}{\rm{COOH)}}\)

Sachbaitap.com