Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.35 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.35 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau.

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau : fomananđehit,axit fomic,axit axetic, ancol etylic.

Giải :

- Dùng quỳ tím tách được thành 2 nhóm : làm đỏ quỳ tím có 2 axit ; anđehit và ancol không làm đỏ quỳ tím

-Dùng dung dịch bạc nitrat trong amoniac nhận biết được axit fomic do có phản ứng tráng gương

\(HCOOH + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \)\(\to\)\( {(N{H_4})_2}C{O_3} + 2Ag \downarrow  + {H_2}O + 2N{H_3}\)

Hoặc \(HCHO + 4\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \to \)\({(N{H_4})_2}C{O_3} + 4Ag \downarrow  + 6N{H_3} + 2{H_2}O\)

Ancol etylic thì không có phản ứng đó.

Sachbaitap.com