Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.36 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.36 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70% cần dùng 50,00 ml dung dịchKOH 0,10 M.

Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70% cần dùng 50,00 ml dung dịchKOH 0,10 M. Công thức cấu tạo của axit X là

\(\eqalign{  & A.C{H_3}C{H_2}{\rm{COO}}H\cr& B.C{H_3}{\rm{COO}}H\,  \cr  & C.HCOOH\cr& D.\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\, \cr} \)

Giải :

Đáp án A

Hướng dẫn giải

Khối lượng axit = 0,370 (g)

RCOOH+NaOH \( \to \) RCOONa+ \({H_2}O\)

Số mol axit = số mol NaOH = 0,005 (mol)

\({M_{axit}} = 0,370:0,005 = 74,00(g/mol) \) \(\to {M_R} = 29(g/mol) \to R\) là \({C_2}{H_5}\)

Sachbaitap.com