Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.41 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.41 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Đốt cháy hoàn toàn 6,45 g chất hữu cơ A chứa C, H, O trong phân tử, sau đó dẫn sản phẩm cháy thu được sục vào dd dư thấy có 30,00g kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch tăng 17,25 g.

Đốt cháy hoàn toàn 6,45 g chất hữu cơ A chứa C, H, O trong phân tử, sau đó dẫn sản phẩm cháy thu được sục vào dd \(Ca{(OH)_2}\) dư thấy có 30,00g kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch tăng 17,25 g. Hơi của 3,44 g A có thể tích bằng 1,12 g khí nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng được với \(N{a_2}C{O_3}\) sinh ra khí và có mạch cacbon phân nhánh.

b) Từ A tổng hợp được một polime có nhiều ứng dụng. Viết phương trình hóa học

Giải :

a) Từ phản ứng cháy có khối lượng \((C{O_2} + {H_2}O)=17,25 (g)\)

Số mol \(C{O_2} = 0,30(mol)\). Số mol \({H_2}O = 0,225(mol)\)

\({M_A} = 86,00(g/mol)\). Số mol A đem đốt = 0,075 (mol)

Từ đó tìm được CTPT : \({C_4}{H_6}{O_2}\)

CTCT: \(\eqalign{  & C{H_2} = \mathop C\limits_|  - C{\rm{OOH}}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\, \cr} \) Axit metacrylic

b) Polime là poli(metyl metacrylat)- thủy tinh hữu cơ dùng chế tạo kính ôtô

Sachbaitap.com