Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 20 Nhím nâu kết bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền g hoặc gh vào chỗ trống. a. Suối …ặp bạn rồi …óp thành sông lớn. Sông đi ra biển

Câu hỏi:

Điền hoặc gh vào chỗ trống.

a. Suối …ặp bạn rồi

…óp thành sông lớn.

Sông đi ra biển

Biển thanh mênh mông.

(Theo Nguyễn Bao)

b. Quả …ấc nào mà chín

Cũng …ặp được mặt trời.

(Theo Nguyễn Đức Quang)

c. Nắng …é vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

(Theo Nguyễn Xuân Sanh)

Lời giải:

a. Suối gặp bạn rồi

Góp thành sông lớn.

Sông đi ra biển

Biển thanh mênh mông.

(Theo Nguyễn Bao)

b. Quả gấc nào mà chín

Cũng gặp được mặt trời.

(Theo Nguyễn Đức Quang)

c. Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

(Theo Nguyễn Xuân Sanh)

Sachbaitap.com