Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1. 6 trang 10 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Lúc 6h, một đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang

Lúc 6h, một đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 45km/h . Sau khi chạy được 40 min thì tàu dừng lại ở một ga trong 10 min. Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu. Lúc 6h 50 min, một ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 60km/h. Coi chuyển động của tàu và ô tô là thẳng đều.
a. Vẽ đồ thị chuyển động của tàu và của ô tô trên cùng một hệ trục tọa độ.
b. Căn cứ vào đồ thị, xác định vị trí và thời gian ô tô đuổi kịp đoàn tàu.
c. Lập phương trình chuyển động của tàu và của ô tô kể từ lúc ô tô bắt đầu chạy và tìm vị trí, thời điểm ô tô đuổi kịp tàu. So sánh với kết quả tìm được ở câu b.

Giải:


a. Đồ thị cho trên hình 1,2G , điểm gốc O tương ứng với lúc 6h.
b. Nhìn trên đồ thị ta thất ô tô và tàu gặp nhau khi t=2h 50 min ; x = 120km; tức là chúng gặp nhau lúc 8h 50mim , cách Thành phố Hồ Chí Minh 120km.
c. Phương trình chuyển động của tàu và ô tô là:

   \({x_1} = 30 + 45t\)
   \({x_2} = 60t\)

Trong đó t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu chạy.

Thời điểm hai xe gặp nhau là: 30 + 45t = 60t 

Do đó: t = 2h

Vậy hai xe gặp nhau lúc 8h 50mim , cách Thành phố Hồ Chí Minh 120km.

Sachbaitap.com