Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.16 trang 12 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một electron có vận tốc ban đầu là

Một electron có vận tốc ban đầu là 3.\({10^5}\) m/s . Nếu nó chịu một gia tốc bằng 8.\({10^{14}}\)  m/\({s^2}\) thì :
a.Sau bao lâu nó đạt được vận tốc \(5,{4.10^5}\) m/s?

b.Quãng đường nó đi được là bao nhiêu trong khoảng thời gian đó?
Giải:
a) \(v ={3.10^5} + {8.10^{14}}t = 5,{4.10^5}\)
Từ đó suy ra \(t = 3.{10^{ - 10}}\) s.
b) Có thể dùng một trong hai công thức sau:
\(x = {v_0} + {1 \over 2}a{t^2}(1)\)   và \(x = {{{v^2} - v_0^2} \over {2a}}(2)\) 
thay số vào các công thức trên:
(1) cho \(x = {3.10^5}t + {4.10^{14}}{t^2};\) với \(t = {3.10^{ - 10}}\) s.
(2) cho \(x = {1 \over {{{2.8.10}^{14}}}}\left[ {{{(5,{{4.10}^5})}^2} - {{({{3.10}^5})}^2}} \right]\) .

Kết quả là \(x = 1,{26.10^{ - 4}}m\) . Quãng đường tuy nhỏ nhưng rất lớn so với kích thước nguyên tử (\({10^{ - 13}}\) m).

Sachbaitap.com