Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.17 trang 12 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100m/s.

Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100m/s. Biết rằng để giảm tốc độ, gia tốc cực đại của máy bay có thể đạt được bằng \( - 5m/{s^2}\) .
a. Tính thời gian nhỏ nhất cần để máy bay dừng hẳn lại kể từ lúc tiếp đất.
b. Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một đường băng dài 0,8km được không.
Giải

a) Thời gian nhỏ nhất khi gia tốc cản lớn nhất, bằng  \( - 5m/{s^2}\). Ta có
\(t = \dfrac{{v - {v_0}}}{a} = \dfrac{{0 - 100}}{{ - 5}} = 20s\)
b) Quãng đường chạy trên đường băng cũng là nhỏ nhất . Ta có:

\(s = 100.20 + \dfrac{1}{2}.( - 5){.20^2} \)\(\,= 1000\,m = 1km\)
Như vậy không thể hạ cánh với đường băng dài 0,8km được.

Sachbaitap.com