Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.8 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Giải bài tập 3.6 và 3.7 với giả thiết hai lực ngược chiều.

Giải bài tập 3.6 và 3.7 với giả thiết hai lực ngược chiều.

Giải:

Cách giải tương tự các bài tập 3.6 và 3.7. Chú ý các công thức liên quan là :

\(\eqalign{  & F = \left| {{F_2} - {F_1}} \right|(1)  \cr  & d = \left| {{d_2} - {d_1}} \right|(2)  \cr  & {{{F_1}} \over {{d_2}}} = {{{F_2}} \over {{d_1}}} = {F \over d}(3) \cr} \)

Theo đề bài tập 3.6, biết d = 0,2m; F1 = 13N; d2 = 0,008m.

Kết quả cho : F = (0,2.13) : 0,08 = 32,5N

\(\eqalign{  & {F_2} = F + {F_1} = 32,5 + 13 = 45,5N  \cr  & {d_1} = d + {d_2} = 0,2 + 0,08 = 0,28m \cr} \)

Theo đề bài 3.7, biết \(F_1=20N; F_2=30N;d_2=0,8m\)

Kết quả: F = 10N; d = 0,4m; d1 = 1,2m.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN