Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.4 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Khi kéo một sợi dây đồng có tiết diện ngang

Khi kéo một sợi dây đồng có tiết diện ngang là 1,5 mm2, người ta thấy dây bắt đầu bị biến dạng dẻo khi lực kéo có giá trị từ 45N trở lên . Hỏi giới hạn đàn hồi của đồng (tính theo đơn vị Pa)?

Giải:

Giới hạn đàn hồi của Đồng là:

\(\sigma  = \dfrac{F}{S} = \dfrac{{45}}{{1,{{5.10}^{ - 6}}}} = {3.10^7}Pa\)

Sachbaitap.com