Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.6 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Cho một dây bằng đồng thau

Cho một dây bằng đồng thau (đó là một hợp kim gồm đồng , thiếc và kẽm ) dài 3,6m và đường kính là 1mm. Tính hệ số đàn hồi của dây và suất Y-âng của vật liệu dùng làm dây , biết rằng dây đã dài thêm 8mm khi treo vào nó một vật khối lượng 19kg.

Giải:

\(S = \dfrac{{\pi .{d^2}}}{4} = 7,{85.10^{ - 7}}\left( {{m^2}} \right)\)

\(P = {F_{h}} \Rightarrow mg = k.\Delta l \)

\(\Rightarrow k = \dfrac{{mg}}{{\Delta l}} = 23750\left( {N/m} \right)\)

Tính suất Y-âng của vật liệu E=?

\(k = E\dfrac{S}{{{l_0}}}\)

\( \Rightarrow E = \dfrac{{k.{l_0}}}{S} = 1,{09.10^{11}}Pa\)

Sachbaitap.com