Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.4 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Người ta cọ xát hai vật với nhau,

Người ta cọ xát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 800 J/K. Sau một phút người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm 30 K. Tính công suất trung bình của việc cọ xát.

Giải:

Công suất trung bình của việc cọ xát là:

\(P = \dfrac{{2.800.30}}{{60}} = 800W\)

Sachbaitap.com