Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.38* trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.38* trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hãy xác định công thức phân tử của chất A có chứa các nguyên tử C,H, O biết rằng :

Hãy xác định công thức phân tử của chất A có chứa các nguyên tử C,H, O biết rằng :

- Đốt cháy 0,1 mol A thì thu được không quá 7 lít khí B ( ở \(136,{5^o}C\),1 atm) ; B có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15,5

-A tác dụng với Na giải phóng \({H_2}\)

- A có thể tham gia phản ứng tráng bạc

Giải :

Gọi công thức của A là \({C_x}{H_y}{O_z}\)

\(\eqalign{  & {C_x}{H_y}{O_z} + (x + {y \over 4} - {z \over 2}){O_2} \to xC{O_2} + {y \over 2}{H_2}O  \cr  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1x\,\,\,\,\,\,\;0,05y\,\,\,\,\,\,\, \cr} \)

Trong điều kiện đầu bài, cả \(C{O_2}\) và nước đều có thể khí nên ta có quan hệ : \(0,10x + 0,05y < {7 \over {0,082(13,5 + 273)}} = 0,208\)

Hay 10x + 5y < 20,8         (1)

Vì \(\overline {{M_B}}  = 31(g/mol)\), nên \({{{n_{C{O_2}}}} \over {{n_{{H_2}O}}}} = 1\) ; hay 2x = y     (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(x \le 1,04\)

Vì x phải có giá trị nguyên dương nên x =1 ; y =2

Vậy A chỉ có thể là HCOOH

Sachbaitap.com