Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 9.40 trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9.40 trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy 3,36 lít khí thoát ra

Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy 3,36 lít khí thoát ra

Phần 2 tác dụng với \(CaC{O_3}\) dư thấy có 1,12 lít khí \(C{O_2}\) thoát ra. Các thể tích đo ở đktc

a) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X

b) Thêm vài giọt axit \({H_2}S{O_4}\) vào phần 3, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Tính khối lượng este tạo thành nếu hiệu suất của phản ứng este hóa bằng 60,00%

Giải :

Tổng số mol axit và ancol = 2 lần số mol \({H_2}\) =0,30 (mol)

Số mol axit \(C{H_3}{\rm{COO}}H = \) 2 lần số mol \(C{O_2}\) =0,10 (mol)

Vậy số mol \({C_2}{H_5}OH\) =0,20 (mol)

Phần trăm khối lượng của \(C{H_3}{\rm{COO}}H = 39,47\% ;\) \(\% {C_2}{H_5}OH = 60,53\% \)

b) Phản ứng este hóa

\(C{H_3}{\rm{OO}}H + {C_2}{H_5}OH\buildrel {t,xt} \over \longleftrightarrow \)\(C{H_3}{\rm{COO}}{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

Vì ancol dư, nên hiệu suất tính theo axit

Số mol este = \({{60} \over {100}}.0,10 = 0,06(mol)\)

Khối lượng este = 0,06.88=5,28(g)

Sachbaitap.com