Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.1 trang 9 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được vị trí

Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được vị trí của xe tại các thời điểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1s (xem bảng dưới đây)
a) Trong giây đầu tiên.
b)Trong 3 giây cuối cùng.
c)Trong suốt thời gian quan sát.

x(m)

0

2, 3

9, 2

20, 7

36, 8

57, 5

t(s)

0

1, 0

2, 0

3, 0

4, 0

5, 0

Giải:
Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình:
\({v_{tb}} = {{{x_2} - {x_1}} \over {{t_2} - {t_1}}} = {{\Delta x} \over {\Delta t}}\)

a.\(\Delta \)x =2,3m ; \(\Delta \)t= 1,0s ;\({v_{tb}}\)= 2,3m/s.
b.\(\Delta \)x= 57,5- 9,2 = 48,3 m ; \(\Delta \)t = 3s ;\({v_{tb}}\) = 16,1 m/s.
c.\(\Delta \)x = 57,5m; \(\Delta \)t=5,0 s ; \({v_{tb}}\) =  11,5 m/s.

Sachbaitap.com