Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.3 trang 9 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một người bơi dọc theo chiều dài 50m của bể bơi hết 40 s,

Một người bơi dọc theo chiều dài 50m của bể bơi hết 40 s, rồi quay lại về chỗ xuất phát trong 42s . Hãy xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình :
a.Trong lần bơi đầu tiên theo chiều dài của bể bơi.
b.Trong lần bơi về.
c.Trong suất quãng đường đi và về.

Giải:

Chọn trục Ox trùng với chiều dọc của bể bơi, gốc O là điểm xuất phát.
a.\(\Delta x = 50m \) ;\(\Delta t = 40s\) ; \({v_{tb}} = {{50} \over {40}} = 1,25m/s\) .

\(\Delta s = 50m  ;\) tốc độ trung bình =\({{\Delta s} \over {\Delta t}} = {{50} \over {40}} = 1,25m/s\) ,
b.\(\Delta x =  - 50m \) ;\(\Delta t = 42s\) ; \({v_{tb}} =  - {{50} \over {42}} =  - 1,19m/s\)
\(\Delta s = 50m  ;\) tốc độ trung bình =\({{\Delta s} \over {\Delta t}} = {{50} \over {42}} = 1,19m/s\)
c.\(\Delta x = 0\);\({v_{tb}} = 0;\Delta s = 50 + 50 = 100s\) ;
\(\Delta t= 40 + 42 = 82s\) tốc độ trung bình =\( = {{100} \over {82}} \approx 1,22m/s\).

Sachbaitap.com