Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.5 trang 9 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Đồ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi xe đạp

Đồ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi xe đạp được biểu diễn như Hình 1.2
a.Hãy lập phương trình chuyển động của từng người.
b.Dựa trên đồ thị, xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau.
c.Từ các phương trình chuyển động đã thành lập ở câu a. tìm vị trí và thời điểm hai người gặp nhau. So sánh các kết quả tìm được ở câu a và b.

Giải:
a.phương trình chuyển động của người đi bộ và của người đi xe đạp lần lượt là:
\({x_{_1}} = 20 + 5t\)    (1)
\({x_2} = 10t\)        (2)
b. Từ đồ thị ta thấy hai người gặp nhau sau t = 4h và tại vị trí x = 40km.
c. Thời điểm hai xe gặp nhau ta có: 20 + 5t = 10t

Do đó:  t = 4 và x = 40km.

Sachbaitap.com