Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.14 trang 11 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một vật chuyển động thẳng có vận tốc là 5,2km.

Một vật chuyển động thẳng có vận tốc là 5,2km. Hỏi vận tốc của nó sau 2,5 s bằng bao nhiêu, nếu:

a.Gia tốc của nó bằng 3m/\({s^2}\) ?

b.Gia tốc của nó bằng -3m/\({s^2}\)?

Giải:

Dùng công thức v = \({v_o}\) +at.
a.Ta có a = 3\(m/{s^2}\) ; t= 2,5 s; \({v_0}\) = 5,2 m/s. Thay vào công thức trên ta được :
  \(v = 12,7\, m/s\) 
b.Thay a= - 3m/\({s^2}\) ; t= 2,5s ; \({v_0}\) = 5,3 m/s vào công thức trên ta được :
\(v = -2,3 \,m/s.\)

Sachbaitap.com