Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.13 trang 11 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một ô tô chạy trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi

Một ô tô chạy trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi là 40km/h . Sau một giờ, một ô tô khác đuổi theo với vận tốc không đổi từ cùng điểm xuất phát và kịp ô tô thứ nhất sau quãng đường 200km.
a. Tính vận tốc của ô tô thứ hai.
b. Giải bài toán bằng đô thị.

Giải:

a. Phương trình chuyển động của hai xe là
Xe thứ nhất : \({x_1} = 40 + {v_1}t = 40 + 40t\)      (1)
Xe thứ hai   : \({x_2} = {v_2}t\)                                     (2)
Lúc đuổi kịp nhau thì \({x_1} = {x_2} = 200km\)

Công thức (1) cho t =4h.
Công thức (2) cho 200= 4.\({v_2}\)

Từ đó \({v_2}\) = 50km/h

b. Đồ thị (xem Hình 1.3G).

Sachbaitap.com